Polskie przepisy w zakresie podatku VAT podlegają harmonizacji z regulacjami unijnymi, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347).

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości nie niższej niż 5% w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do dyrektywy. Zastosowanie obniżonej stawki VAT przewidziano między innymi dla dostawy książek.

Od 1 stycznia 2011 r. Polska może stosować najniższą stawkę tj. 5% VAT na książki drukowane oznaczone na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Stawka 5% dotyczy także książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach.

Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1096 wyjaśnił, że wprowadzenie ulgi podręcznikowej polegającej na zwrocie VAT-u wydanego na ksiązki, szczególnie dla rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach jest rozwiązaniem niewspółmiernym w stosunku do korzyści.

Wprowadzenie powyższej ulgi byłoby - zdaniem resortu finansów - zbyt kosztowne i nieadekwatne do zrekompensowania rodzicom różnicy wynikającej ze zmiany stawki VAT na podręczniki. Minister poinformował, że nie planuje wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na książki.