Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 31957/15 wyjaśnił, że resort podjął prace nad zbudowaniem nowego systemu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, który będzie skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim uwzględniał potrzeby przedsiębiorców. Jak wyjaśnił minister przedsiębiorcy, wobec których nie występują uzasadnione podejrzenia naruszania przepisów nie będą, co do zasady, absorbowani prowadzonymi kontrolami podatkowymi, co pozwoli im skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast skoncentrowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów, co do których analiza ryzyka wskazała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, powinno w znaczący sposób wpłynąć na zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Nowy system weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oparto na zalecanym przez OECD i Komisję Europejską modelu prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych (Compliance Model). Kontrole podatkowe mają głównie na celu wskazanie podatnikom popełnionych błędów i są formą ich edukowania.

Administracja dokonuje oceny ryzyka na podstawie dostępnych danych, w tym dotyczących dotychczasowej działalności podatnika i w zależności od jej wyników, podejmuje określone działania dopasowane do poszczególnych segmentów podatników. Ma to na celu skoncentrowanie działań kontrolnych na podmiotach uchylających się od opodatkowania, a tym samym ograniczenie stosowania działań kontrolnych wobec podatników prawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych.

Ryzyka ocenione na poziomie niskim nie stanowią podstawy do przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Jeśli natomiast występują wątpliwości wymagające wyjaśnienia, będą one w pierwszej kolejności rozwiązywane w ramach rozmów telefonicznych, e-maili lub czynności sprawdzających.

W ramach tego modelu kontrole w siedzibie przedsiębiorcy są podejmowane jako działanie ostateczne, czyli wówczas, gdy z przeprowadzonych analiz wynika wysokie ryzyko unikania opodatkowania lub nie udało się wyjaśnić wątpliwości w inny sposób. Kontrole takie, co do zasady, nie dotyczą podmiotów o niskim poziomie ryzyka powstania uszczupleń podatkowych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego