W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się restaurator, który swoim klientom oferuje gotowe dania, które przygotowuje na miejscu. Dania znajdujące się w ofercie są przygotowywane przez restauratora samodzielnie, z reguły z półproduktów/produktów nabywanych od dostawców. Dania te klienci spożywają głównie na miejscu. Restaurator zapytał fiskusa m.in. czy usługa restauracyjna może być opodatkowana obniżoną stawką VAT, z wyłączeniem napojów, które są opodatkowane stawką podstawową. Sam restaurator uznał, że jego usługa może być opodatkowana dwoma różnymi stawkami VAT - podstawową i obniżoną.

Według restauratora, poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) wyraźnie wskazuje, że 8 proc. stawkę VAT stosuje się do świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką podstawową 23 proc. Dlatego też, świadcząc usługę restauracyjną, w ramach której dochodzi do sprzedaży napoju, należy, według restauratora, każdorazowo określać wartość napoju w tej usłudze (ta wartość będzie bowiem opodatkowana według podstawowej stawki VAT, zaś usługa według 8 proc. stawki VAT).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 lipca 2014 r., sygn. akt IPPP2/443-390/14-4/MM zgodził się z restauratorem. Minister finansów zmienił jednak tą interpretację. Uznał bowiem świadczenie restauratora za kompleksową (jednolitą) usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem). A to według niego nie pozwala na opodatkowanie jej odrębnymi stawkami podatku VAT. Minister uznał wyodrębnianie z kompleksowej usługi restauracyjnej (usługi związanej z wyżywieniem) stricte usługi i dostawy towaru, stałoby to w sprzeczności z konstrukcją i ideą takiego właśnie świadczenia kompleksowego, jako świadczenia jednorodnego. Byłby to sztuczny i nieracjonalny gospodarczo podział.

Poza tym według ministra z brzmienia poz. 7 załącznika do rozporządzenia z 23 grudnia 2013 r. wynika, że stawka obniżona nie ma zastosowania do usług związanych z wyżywieniem, w ramach których następuje sprzedaż:

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.,

- napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.,

- napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,

- napojów bezalkoholowych gazowanych,

- wód mineralnych,

- innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką podstawową.

Istotne jest tu, że w zapisie określającym zakres wyłączenia stosowania obniżonej stawki nie posłużono się terminem „dostawa”, tylko terminem „sprzedaż”, pod którym rozumie się zarówno świadczenie usług, jak i dostawę towarów. Oznacza to, że nie następuje tu podzielenie czynności złożonej (np. usługi związanej z wyżywieniem w zakresie podania określonego napoju) na jej elementy składowe. Podsumowując minister finansów uznał, że usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem), jako usługa jednorodna, podlega jednolitemu opodatkowaniu, co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do niej odmiennych (różnych) stawek podatku VAT.

Zatem według ministra usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) obejmująca dostawę produktu, co do zasady w całości podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką podatku VAT. Natomiast w sytuacji, gdy usługa ta obejmuje dostawę produktu żywnościowego lub napoju wymienionego w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia, to w całości jest opodatkowana stawką podstawową (23 proc.).

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 9 stycznia 2015 r., sygn. akt PT8/033/98/608/PBD/14, LEX nr 253740

Identyczne stanowisko Minister finansów przedstawił w interpretacjach:

- z 19 grudnia 2014 r., sygn. akt PT8/033/ 60/401/WCH/14/RD118732, LEX nr 253371 oraz

- z 7 stycznia 2015 r., sygn. akt PT8/033/160/942/TKE/14, LEX nr 255777

zmieniając dotychczasowe interpretacje indywidualne.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego