Resort finansów wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującą do 28 lutego 2009 r. ustawą z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, akcyzie podlegały samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i klasyfikowane do kodu CN 8703 lub kodu PKWiU 34.10.2.

Od 1 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która nie odwołuje się już do klasyfikacji, PKWiU lecz wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają jedynie samochody osobowe objęte pozycją CN 8703 czyli pojazdy silnikowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozów osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zarówno w świetle poprzednio obowiązujących przepisów jak i obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu samochodu są pojazdy spełniające wymagania pozycji 8703 taryfy celnej. Na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju opodatkowane były pojazdy klasyfikowane wg kodu PKWiU 34.10.2. Przy obecnie obowiązującej ustawie, w przypadku pierwszej sprzedaży samochodu przed rejestracją opodatkowane są pojazdy klasyfikowane do pozycji 8703.

Pojazdy rozumiane powszechnie, jako ambulanse klasyfikowane były i są do kodu 8703 taryfy celnej. Ambulanse w świetle zapisów Nomenklatury Scalonej są uznawane za samochody służące głównie do przewozu osób i spełniają wymagania pozycji 8703. Ambulans, w świetle Nomenklatury Scalonej, nie może być uznany za pojazd specjalny. Wg Nomenklatury Scalonej pojazdami specjalnymi są samochody, których głównym celem nie jest przewóz osób albo towarów. Pojazdami specjalnymi są pojazdy specjalnie skonstruowane albo przystosowane, wyposażone w różne urządzenia umożliwiające wykonywanie pewnych funkcji nietransportowych. Przykładem pojazdów specjalnych w świetle Nomenklatury Scalonej są ruchome przychodnie rentgenowskie, ruchome kliniki medyczne lub stomatologiczne.

Pojazdy rozumiane powszechnie, jako ambulanse (karetki), w świetle klasyfikacji w układzie PKWiU, również uznawane były i są, jako pojazdy do przewozu osób. Ambulanse spełniają wymagania kodu PKWiU 34.10.2. Powyższe zostało potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, który jest organem odpowiedzialnym za klasyfikacje w układzie PKWiU. GUS wskazał, iż „Ambulanse sanitarne, niezależnie od ich typu, są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób chorych oraz personelu medycznego czuwającego nad ich bezpieczeństwem….", „…przy czym docelowe czynności medyczne przeprowadzane są już w lecznicach stacjonarnych, natomiast zadaniem ambulansów jest bezpieczny dowóz pacjentów do lecznic".

Prawidłowość klasyfikacji ambulansów, jako samochodów osobowych potwierdzona została także orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych. Sądy m.in. w wyrokach: III SA/Łd 796/12, LEX nr 1242124 oraz I SA/Ol 62/13, LEX nr 1304640 uznały, iż ambulanse to samochody osobowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Sądy wskazywały, że ustawa o podatku akcyzowym zawiera własną definicję „samochodu osobowego", która nie pokrywa się z jego potocznym rozumieniem ani też z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Fakt traktowania ambulansów, jako pojazdów specjalnych na gruncie innych przepisów nie może oznaczać automatycznie, iż pojazd ten nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Również NSA, w swoim orzeczeniu z 16 stycznia 2014 r., I GSK 1269/12 potwierdził, iż ambulans to samochód osobowy objęty pozycją CN 8703.

Podsumowując, resort stwierdził, iż ambulanse były i są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 10 lipca 2009 r. do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono przepis, zgodnie, z którym w przypadku samochodów osobowych typu ambulans (8703) do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Należy zauważyć, iż zwykle wartość specjalistycznego sprzętu zdecydowanie przekracza wartość samego pojazdu bez wyposażenia. Powyższe pozwoliło zdecydowanie zmniejszyć akcyzę płaconą od aut sanitarnych.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego