Od 7 marca zaczną obowiązywać regulacje mające na celu zwiększenie transparentności postępowań administracyjnych i podatkowych, wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej z 15 lipca 2011 r.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wprowadzenie metryki sprawy, jako obowiązkowej części akt administracyjnych i podatkowych, dzięki której będzie można nawet po upływie długiego czasu precyzyjnie ustalić, jacy urzędnicy uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzję oraz w jaki sposób konkretni urzędnicy wpływali na treść decyzji.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, obowiązek prowadzenia sprawy będzie wyłączony w postępowaniach podatkowych w sprawie:

1. Zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

2. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, w przypadkach o których mowa w art. 67d Ordynacji podatkowej.

3. Zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

4. Ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie.

5. Ustalenia wysokości zobowiązanie podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz dołączonych do tego zeznania dokumentów.

6. Ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, jeżeli decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonej przez osobę fizyczną informacji.

7. Ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnikom osiągającym dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

8. Ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

9. Ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

10. Zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego.

11. Wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy.

Ponadto, z obowiązku prowadzenia metryki sprawy będą wyłączone także postępowania uregulowane w odrębnych przepisach, do których mają zastosowanie przepisy działu IV Ordynacji podatkowej - postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-11 i 14 ustawy o kontroli skarbowej oraz kontrole wykonywane przez Służbę Celną na podstawie rozdziału 3 ustawy o Służbie Celnej.

Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy nie dotyczy postępowania odwoławczego oraz postępowań w trybach nadzwyczajnych.