W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który świadczy usługi podlegające opodatkowaniu. Wartość jego przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła i nie przekroczy równowartości 1,2 mln euro. Przedsiębiorca chce kupić rower, który będzie wykorzystywał, jako środek transportu w swojej działalności. Wartość roweru będzie jednak wyższa niż 3.500 złotych, a chce go używać dłużej niż rok. Rower zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rower zostanie zaliczony do grupy 79 Klasyfikacji Środków Trwałych. Przedsiębiorca chce dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

A fiskusa zapytał czy może. Fiskus się zgodził. Przypomniał, że z „jednorazowej amortyzacji” mogą skorzystać mali podatnicy, czyli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln. euro. W 2015 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 5.015.000 zł. Dlatego jeżeli rower wykorzystywany będzie w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiąc środek trwały w tej działalności prawidłowo zaliczony do grupy 79 KŚT, to przedsiębiorca będzie mógł dokonać jego jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w cyt. art. 22k ust. 7-12 ustawy o PIT i w granicach limitu wskazanego w tych przepisach.

Zobacz też: Wydatki na rower służący dojazdom do pracy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów >>

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 maja 2015 r., sygn. akt IBPB-1-1/4511-17/15/AJ, LEX nr 262615

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego