W rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75086 Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego” został dodany rozdział 75087 w brzmieniu: „75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji”.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 162) weszło w życie 26 stycznia 2017 r., z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów