Podatnik, i to w podatkach stanowiących dla niego najpoważniejsze obciążenie, a jednocześnie podstawowe źródło dochodów budżetu państwa, sam ocenia swoją sytuację podatkowoprawną, to, czy podlega obowiązkowi podatkowemu, a następnie oblicza wysokość należnego podatku. Musi zatem ocenić, czy w konkretnej sytuacji ma prawo do ulgi podatkowej, czy może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów itp. Powszechnie znane są trudności w odbiorze przepisów podatkowych, i to zarówno z zakresu prawa materialnego, jak i procesowego. Biorąc pod uwagę częste zmiany, znaczny stopień skomplikowania przyjętych konstrukcji prawnych, niejasności prawa podatkowego, którego interpretacja nierzadko stwarza problemy nawet praktykom specjalizującym się w tej dziedzinie prawa, truizmem jest twierdzenie, iż przeciętny Kowalski może mieć obiektywne trudności w realizacji obowiązków podatkowych. Decydując się zatem na skorzystanie z usług osoby zajmującej się podatkami, chce zapewnić sobie względne bezpieczeństwo prawne. Podobnie rzecz się przedstawia, gdy korzysta z pomocy profesjonalisty w obliczu kontroli podatkowej lub prowadzonego postępowania.

Osoby zajmujące się w sposób profesjonalny podatkami (doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, księgowi, osoby usługowo prowadzące księgi, dyrektorzy finansowi) w swojej codziennej praktyce obok programów ułatwiających realizację obowiązków ewidencyjnych korzystają z rozmaitych instrumentów przydatnych w rozwiązywaniu problemów podatkowych, przed jakimi stają lub z którymi konfrontują się ich klienci. Istotnym udogodnieniem jest funkcjonowanie na rynku wielu elektronicznych baz danych, zbiorów orzeczeń oraz odpowiedzi na pytania, komentarzy problemowych itp.
Skłania to do postawienia pytania, czy w chwili obecnej jest miejsce dla kolejnego produktu poświęconego podatkom.

W wielu opracowaniach czy elektronicznych bazach danych znajdziemy jakże cenne analizy, komentarze, opinie, w których omawiane są regulacje prawne, występujące na ich gruncie problemy prawne, a także pojawiające się w orzecznictwie wątpliwości interpretacyjne dotyczące poszczególnych unormowań. W żaden sposób nie deprecjonując zalet tego typu opracowań, należy dostrzec, iż w narzędziu, którego stworzenia podjęło się wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, użytkownik otrzyma konkretne i czytelne wskazówki co do sposobu postępowania w ramach określonego problemu prawnego. Narzędzie to wydaje się bardzo udaną realizacją potrzeb praktyki, uwzględniającą dorobek orzeczniczy oraz doktrynalny z zakresu prawa podatkowego.

Publikacja LEX Navigator Procedury Podatkowe jest nowym typem publikacji elektronicznej, która jak można przypuszczać, swoją użytecznością urzeknie wielu profesjonalistów. Forma tego programu, czyli przedstawienie materii podatkowej w postaci schematów procedur opatrzonych komentarzami ekspertów, z jednoczesnym dostępem do bogatej bazy dokumentów powiązanych, stanowi pionierskie rozwiązanie wśród produktów skierowanych do osób zajmujących się profesjonalnie podatkami, a jednocześnie jest istotnym atutem produktu. Wydaje się, iż będzie on przydatny doradcom doskonale poruszającym się w świecie przepisów podatkowych celem szybkiego sprawdzenia, skorygowania, zweryfikowania aplikowanych w praktyce rozwiązań prawnych. Niemniej jednak wagę oraz zalety narzędzia dostrzegą pracownicy biur oraz osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w świecie podatków. Graficzne przedstawienie schematu postępowania ograniczy potrzebę ich samodzielnej analizy przepisów i praktyki, co nierzadko może nastręczać sporych problemów, zwłaszcza jeśli dołożyć do tego presję czasu, z którą w codziennej praktyce podatkowej często muszą się konfrontować.

LEX Navigator Procedury Podatkowe poprzez określenie „procedury” nie sugeruje, iż jest to narzędzie, którego użyteczność dostrzeżemy w sytuacji wejścia w interakcje z organami podatkowymi. Nazwa „procedury” nie może być też utożsamiana ze znanym podziałem norm na proceduralne, materialne i ustrojowe. W programie znaleźć można bowiem wskazówki użyteczne w codziennej praktyce, związane z realizacją obowiązków podatkowych, ale także takie, których potrzeba zaktualizuje się w związku z prowadzonymi kontrolami i postępowaniami.

 

dr Dariusz Strzelec

Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym, adiunktem w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, partnerem w Kancelarii Brzezińska Narolski Mariański w Łodzi, stypendystą w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy produkt

Dowiedz się więcej >>

Tekst pochodzi z Przeglądu Podatkowego nr 9/2012