Zdaniem Lewiatana niektóre z proponowanych przepisów będą miały negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstw i powinny zostać usunięte z projektu na etapie prac parlamentarnych. Co prawda wśród zaproponowanych zmian są też takie, które zasługują na aprobatę środowiska przedsiębiorców, np. wprowadzenie możliwości posługiwania się w kontaktach z organami podatkowymi pełnomocnictwem ogólnym, ale wiele projektowanych przepisów nie ma wyłączenie doprecyzowującego i upraszczającego charakteru. Wśród nich, znalazły się zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych, które zdecydowanie pogorszą pozycję podatnika i uniemożliwią uzyskanie interpretacji indywidualnej zgodnej z prawem, a różnej z stanowiskiem ministra finansów.

Zobacz: Lewiatan: propozycje do Ordynacji podatkowej mogą zdemontować system interpretacji indywidualnych >>

W projekcie ustawy przewidziano, że minister finansów uprawniony będzie do odmowy wydania interpretacji indywidualnej w sytuacji, w której stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o jej wydanie, pokrywa się zakresem uprzednio wydanej interpretacji ogólnej. Ograniczy to możliwości występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie. Zmiana ta spowoduje niemożność poddania kontroli sądu administracyjnego merytorycznego stanowiska organów podatkowych zaprezentowanego w interpretacji ogólnej, do której „odesłano" podatnika. Oczywiście podatnicy będą mogli zachować się odmiennie od błędnego w ich rozumieniu oraz błędnego w ocenie orzecznictwa sądowego stanowiska MF, jednak potencjalny spór w tym zakresie, będzie musiał być toczony na etapie postępowania wymiarowego, co wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów takiego sporu, jak również z wszelkimi jego konsekwencjami. Eksperci Lewiatana postulują więc odstąpienie od wprowadzenia tej zmiany.

Zobacz książkę  "Pisma w sprawach interpretacji prawa podatkowego. Wyjaśnienia, postępowanie, orzecznictwo" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Projekt ustawy przewiduje również wygaszanie interpretacji indywidualnych, jeżeli są one niezgodne z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Projektowany przepis pozwoli ministrowi finansów na wygaszanie interpretacji indywidualnych także w wyniku korzystnych dla nich orzeczeń sądów administracyjnych. Lewiatan postuluje zatem wprowadzenie zapisu, iż nie może być w tym trybie uchylona bądź wygaszona interpretacja indywidualna, wydana przez organ w następstwie korzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia sądu, który uwzględnił jego skargę na pierwotnie wydaną interpretację indywidualną. Obecne brzmienie projektu nie zawiera takiego ograniczenia, co rodzi niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji swego rodzaju „korygowania" przez ministra finansów orzeczeń sądów w indywidualnych sprawach.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego