Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów.

Opodatkowanie świadczeń

W ocenie Lewiatana bardzo korzystne i pożądane jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zorganizowanie pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracodawca zobowiązany jest wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencją długości i czasu trwania przejazdu oraz obliczyć, pobrać i wpłacić podatek dochodowy, obciążający pracowników korzystających z tego transportu.

- Dzięki zwolnieniu pracownik otrzymujący od pracodawcy świadczenie w postaci zorganizowanego dojazdu do pracy transportem zbiorowym nie będzie z tego tytułu podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei pracodawca zostanie odciążony od czynności biurokratycznych dotyczących rozliczania tego podatku. Ponadto, w większości przypadków obliczenie wysokości zindywidualizowanego świadczenia przypadającego na pracownika z tytułu organizowanego transportu zbiorowego nie jest możliwe - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bez opłaty za rejestrację

Ponadto w projekcie przewidziano zniesienie opłaty z tytułu zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego" lub jako „podatnika VAT zwolnionego". Obecnie opłata wynosząca 170 zł, należna jest z tytułu czynności „potwierdzenia rejestracji". Projekt przewiduje, że zarejestrowanie podatnika będzie odbywało się automatycznie, natomiast potwierdzenie zarejestrowania podlegające opłacie w wysokości 170 zł, wydawane byłoby dopiero na wniosek podatnika. Zmiana pozwoli obniżyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej i uprości procedurę rejestracyjną.

Ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Ciekawą, choć zdaniem ekspertów Lewiatana, budzącą wątpliwości jest propozycja ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych i podatku VAT, dla przyjmowanych zaliczek rejestrowanych przy pomocy kasy rejestrującej. Dla przedsiębiorców pobrana zaliczka nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, ale stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w terminie 7 dni od daty pobrania zaliczki. Powoduje to konieczność odrębnego rozliczania obrotu kasowego dla celów VAT i podatku dochodowego. W celu wyeliminowania obowiązku odrębnego rozliczania zaliczek zaproponowano zmianę w art. 14 ustawy o PIT oraz w art. 12 ustawy o CIT polegającą na określeniu, że za datę powstania przychodu uważa się dzień pobrania wpłaty.

W ocenie Konfederacji zmiana jest pozytywna z punktu widzenia uproszczenia ewidencji w zakresie zafiskalizowanych zaliczek, niemniej jej negatywną stroną jest przyśpieszenie momentu rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym. W konsekwencji zmiana może być dużym obciążeniem np. dla małych firm, szczególnie w sytuacji zwrotu otrzymanych zaliczek np. gdy kontrahent odstąpi od umowy.

W projekcie przewidziano również zmiany sprzyjające społecznej odpowiedzialności biznesu, polegające na zwolnieniu z podatku dochodowego wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną oraz zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT wartości świadczenia przekazywanego przez przedsiębiorcę wspierającego osobę niezamożną.