Interpelacja dotyczyła zasad opodatkowania przekazania ostatecznemu beneficjentowi środków uzyskanych w ramach zbiórki publicznej. Wiceminister Wiesław Janczyk, odpowiadając na nią wyjaśnił, że jeżeli świadczona pomoc ma charakter darowizny, to obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn powstaje wyłącznie w tych przypadkach, gdy wartość przysporzeń nabytych od jednego darczyńcy przez obdarowanego zaliczonego do III grupy podatkowej przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku w wysokości 4.902 zł.

Gdy otrzymana pomoc jest efektem wielu darowizn otrzymanych od różnych podmiotów, dla wyłączenia tej pomocy z opodatkowania konieczne jest, aby wartość każdej z nich mieściła się w kwocie wolnej. Kwota wolna nie jest ustalona dla sumy otrzymanych pieniędzy, lecz ma zastosowanie odrębnie dla każdej darowizny przekazywanej przez kolejnych darczyńców

Wiceminister Janczyk zwrócił też uwagę, że w zakresie pojedynczych wpłat nieprzekraczających kwoty wolnej od podatku nie jest konieczne składanie przez obdarowanych jakichkolwiek dokumentów do urzędu skarbowego, jeżeli jednak obdarowany chce uzyskać potwierdzenie, że w związku z otrzymaniem przez niego bezpłatnego przysporzenia nie ma obowiązku zapłaty podatku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o stosowne zaświadczenie.

Natomiast jeżeli wartość pojedynczej darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, na obdarowanym ciążył będzie obowiązek złożenia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania przysporzenia, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość należnego podatku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów