Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który doradza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Faktyczna działalność podatnika polega przede wszystkim na wydawaniu opinii na rzecz organów władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Zakres wydawanych opinii obejmuje analizę i wycenę przedsiębiorstw oraz organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem. Poza tym podatnik prowadzi postępowania upadłościowe i naprawcze jako tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca sądowy, zarządca sądowy lub syndyk masy upadłości, a także jako kurator powołany w toku postępowania upadłościowego.

Należne podatnikowi wynagrodzenie z tytułu prowadzenia postępowań naprawczych lub upadłościowych, jak również wydawania opinii jako biegły sądowy kwalifikowane są przez organy administracji państwowej, sądy lub prokuratury jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikuje się do tej działalności.

Podatnik uważa jednak, że wypłacane mu wynagrodzenie z tytułu prowadzenia postępowań naprawczych lub upadłościowych (czynności syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego) można również zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, a w konsekwencji, po złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia, wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym.

Fiskus się zgodził. Potwierdzeniem słuszności takiego stanowiska jest wydana 21 listopada 2013 r. przez Ministra Finansów interpretacja ogólna (sygn. DD3/033//181/CRS/13/RD-90955/13) stwierdzająca, że przychody uzyskiwane z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy o PIT mogą być zaliczone do źródła przychodów - pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Fiskus zgodził się, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Jeżeli biegły sądowy, nadzorca sądowy lub syndyk swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 listopada 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1230/15-2/AM

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł