Pytanie

Czy koszty podróży podwyższają wartość niematerialną i prawną?

Na fakturze osobno wykazana jest wartość zakupu WNiP oraz dodatkowo koszty podróży zagranicznych.

Czy wszystko razem tworzy WNiP, czy podróż należy wykazać w kosztach?

Odpowiedź

Jak zakładam podróże zagraniczne były bezpośrednio związane z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej. W takim przypadku będą zwiększały jej cenę nabycia, czyli zwiększą jej wartość początkową.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W myśl art. 28 ust. 2 u.o.r. cena nabycia, o której mowa powyżej, to cena zakupu składnika aktywów (tu: wartości niematerialnej i prawnej), obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupemi przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Dodatkowo, zgodnie z art. 28 ust. 8 u.o.r., cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł