Rozpoznawana sprawa dotyczyła opodatkowania właściwą stawką podatku od nieruchomości odrębnej własności samodzielnego lokalu – garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym (wielorodzinnym) i stanowiącym jego część.

Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiotowej sprawie nastąpiło wyodrębnienie samodzielnego lokalu o funkcji użytkowej niemieszkalnej. A w sytuacji, gdy garaż jest samodzielnym lokalem niemieszkalnym, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części pozostałych, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

To stanowisko podtrzymał WSA w Białymstoku w wyroku z 9 grudnia 2009 r., I SA/Bk 454/09, LEX nr 555245 uznając, że garaż znajdujący się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym i stanowiący jego część, powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości, przy zastosowaniu stawki podatkowej od budynków lub ich części pozostałych, a nie od budynków mieszkalnych lub ich części.

Sprawa trafiła jednak do NSA. W ocenie Sądu, to że na gruncie ustawy o własności lokali garaż może stanowić lokal niemieszkalny, pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu mieszkalnego czy odrębną własność lokalu nie powinno mieć decydującego wpływu na rozważania dotyczące opodatkowania garażu na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustalenie tego rodzaju może mieć tylko charakter pomocniczy.

Sąd za kluczowe uznał za to wskazanie, że ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie podzielił przedmiotów opodatkowania na budynek i części budynku. Nieuprawniona byłaby więc sytuacja, w której części budynków ze względu na ich wyodrębnienie prawne traktowano by inaczej (gorzej) w sensie podatkowym od lokali, które są wyodrębnione tylko fizycznie i także stanowią część budynku mieszkalnego.

Poza tym samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w ustawie o własności lokali, pomimo tego, że na mocy tej ustawy mogą stanowić odrębne nieruchomości, są faktycznie częściami określonego budynku mieszkalnego i z powodu wzmiankowanego wyodrębnienia nie przestają nimi być.

Dlatego też NSA uznał, że garaż – stanowiący część budynku mieszkalnego – podlega, jako ta część, opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastosowaniem stawki podatkowej przewidzianej dla części budynku mieszkalnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a wymienionej ustawy.

Przyjęte rozstrzygniecie ma istotne znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości, ponieważ w 2012 r. wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części mieszkalnych wynosi maksymalnie 70 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od budynków lub ich części pozostałych aż 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wyrok NSA z 12 października 2011 r., II FSK 733/10, LEX nr 1098758