Z projektu ordynacji podatkowej wynika, że konsultacje będą mogły dotyczyć w szczególności transakcji dotyczących przeniesienia własności składników majątkowych lub przekazania ich do używania oraz udzielania pożyczek lub kredytów, a także realizacji procesów restrukturyzacyjnych lub wspólnych przedsięwzięć. Konsultacje będą kończyć się wydaniem decyzji w sprawie skutków podatkowych. Będzie ona jednak mogła dotyczyć wyłącznie skutków, które wystąpiły przed złożeniem wniosku o konsultację. Decyzji nie będzie można jednak uzyskać w zakresie transakcji, które w dniu złożenia wniosku o konsultację będą przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

Konieczny wniosek o konsultację

Konsultacje podatkowe mają być prowadzone na wniosek podatnika. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumentację dotyczącą transakcji, w szczególności oryginały lub uwierzytelnione kopie umów. Wnioskodawca będzie miał obowiązek lojalnego informowania organu podatkowego prowadzącego postępowanie o wszystkich faktach, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, także w przypadku, gdy fakty te nie dotyczą bezpośrednio wnioskodawcy, lecz innych podmiotów, w tym jego jednostek dominujących lub zależnych. Przed wydaniem decyzji w sprawie skutków podatkowych organ będzie doręczał wnioskodawcy projekt rozstrzygnięcia, wyznaczając mu czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie tego projektu.

Opłata za konsultację

Konsultacje podatkowe mają być płatne. Wysokość opłaty od wniosku ma wynieść 1 proc. wartości transakcji będącej przedmiotem konsultacji. Od tej zasady będzie jednak kilka wyjątków. Dla konsultacji dotyczącej:

  1. transakcji niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłata wyniesie nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2 tys. zł,
  2. transakcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wniosków składanych przez:
  • mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – nie mniej niż 1 tys. zł i nie więcej niż 15 tys. zł,
  • średnich przedsiębiorców – nie mniej niż 2,5 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł,
  • pozostałych przedsiębiorców – nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł.


Jeśli wniosek o konsultację w sprawie skutków podatkowych będzie dotyczył więcej niż jednej transakcji, opłata będzie pobierana odrębnie od każdej transakcji objętej wnioskiem.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Wątpliwa potrzeba konsultacji

Projektodawca wychodzi z założenia, że procedura konsultacji będzie przydatna i wykorzystywana do oceny konsekwencji podatkowych transakcji o skomplikowanej strukturze, obarczonych dużym ryzykiem podatkowym dla podmiotów gospodarczych. Zwłaszcza w przypadku zdarzeń restrukturyzacyjnych: przekształceń, łączeń, podziału spółek, wyceny wartości przedmiotu opodatkowania, czy oceny charakteru przedmiotu transakcji.

 


Zdaniem prof. Wojciecha Morawskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu trudno jednoznacznie ocenić potrzebę wprowadzenia konsultacji podatkowych. Jego zdaniem trzeba będzie poczekać i sprawdzić, jak nowe przepisy będą stosowane w praktyce. Może się zdarzyć, że nikt z tych konsultacji nie będzie korzystał. Zwłaszcza, że proponowane rozwiązanie wcale nie będzie tanie. Prof. Morawski zastanawia się, czy przypadkiem same interpretacje podatkowe nie rozwiązałyby problemu ze stosowaniem prawa. Jego zdaniem z nimi jednak też wiążą się pewne problemy. Organy podatkowe coraz częściej zwracają uwagę, że stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji jest inny niż w rzeczywistości. Skutkiem jest pozostawienie podatnika bez ochrony.

Ministerstwo Finansów szacuje, że nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2020 r. Aktualnie projekt poddawany jest konsultacjom. We wrześniu mógłby go przyjąć rząd. Następnie rozpoczęłyby się prace parlamentarne.

Relacje z organami podatkowymi mają być przyjaźniejsze >>