Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy ministrze finansów zajmuje się m.in. wydawaniem krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości, a także opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących tej dziedziny. Współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości, m.in. z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Członkowie Komitetu na bieżąco analizują i opiniują dokumenty międzynarodowe, w szczególności projekty zmian MSSF w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich jednostek stosujących MSSF.

KSR jest  ciałem kolegialnym składającym się z 18 członków (oraz sekretarza), powoływanych przez ministra finansów na 6 letnią kadencję. Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

Do tej pory KSR wydał 10 standardów rachunkowości oraz 6 stanowisk.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł