Nowelizacja rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów na takie jednostki sektora finansów publicznych jak instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, PAN, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, a także na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podmioty te w swojej bieżącej działalności nie wykorzystywały części wolnych środków i lokowały je na kontach bankowych. Jednocześnie państwo, finansując potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedawało skarbowe papiery wartościowe. Dzięki zmianie gospodarowanie środkami publicznymi będzie bardziej efektywne i zlikwiduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

Zobacz: Od 1 stycznia 2015 r. zmiany w finansach publicznych >>

Przyjęte obecnie rozwiązania stanowią kontynuację działań z 2011 r., które polegały na nałożeniu na dużą część jednostek sektora finansów publicznych obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów. Jednocześnie na państwowe fundusze celowe nałożono obowiązek oddawania w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozytywne doświadczenia z pierwszego etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora publicznego stanowiły podstawę do przygotowania wprowadzanego obecnie drugiego etapu konsolidacji.

Przyjęta ustawa przewiduje też wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Obsługę bankową rachunków będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki na rachunkach będą oprocentowane, a BGK zapewni dzienne naliczanie odsetek i ich okresową kapitalizację.

W zakresie depozytów sądowych, obecnie za jego zwrot osobom składającym depozyt jest odpowiedzialny Skarb Państwa, który jest stroną umowy rachunku bankowego z bankiem. Dysponentem tych środków jest sąd, będący z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych państwową jednostką budżetową, i dokonuje ich zwrotu poprzez złożenie stosownych dyspozycji. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nie zmienia nic w tym zakresie. Zmianie ma ulec jedynie miejsce składania tych środków – nie na rachunku w banku wybranym przez sąd, ale na rachunku Ministra Finansów w BGK. Już obecnie ok. 3/4 sądów składa depozyty w BGK i NBP.

Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1626) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.