Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w związku z dostawą transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych RP przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany na stronie resortu finansów.

Dotychczas Minister Finansów wydał siedem rozporządzeń , w których zarządził zaniechanie poboru podatku PIT i CIT z tytułu nieodpłatnego nabycia przez polskich przedsiębiorców środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, a także usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości w następstwie wykonania umów offsetowych.

Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód podatników na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.. W związku z tym, że konieczność poniesienia obciążeń podatkowych stanowi przeszkodę w pozyskiwaniu nowoczesnych maszyn, technologii, licencji i know-how. Minister Finansów uznał, że spełniona jest w takiej sytuacji określona w art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej przesłanka "interesu publicznego" uzasadniająca zastosowanie ulgi podatkowej w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego.

Zaniechanie, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu będzie miało zastosowanie do dochodów z tytułu nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe, uzyskanych od dnia 11 lutego do dnia 31 grudnia 2011 r.

Jolanta Mazur