Minister finansów wydał 25 lipca 2016 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego działu klasyfikacji budżetowej 855 "Rodzina", który będzie odpowiedzialny za jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wspieraniem tej właśnie grupy.

Dział klasyfikacji budżetowej 855 „Rodzina”, będzie grupował wydatki związane ze wsparciem rodziny klasyfikowane dotąd w działach 852 i 853, dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej. W nowym dziale będą ujmowane przede wszystkim świadczenia :

- związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny , świadczenia związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus”,

Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1121) będą miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.