Pytanie

Czy kierowcy świadczący usługę przewozową na rzecz innych podmiotów (w tym osób fizycznych), z którymi uzyskały kontakt za pomocą aplikacji mobilnej UBER muszą mieć kasę fiskalną?

Odpowiedź

Tak, uważam, że usługi przewozu osób świadczone przez osoby korzystające z aplikacji mobilnej UBER podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, a więc osoby takie muszą posiadać kasę rejestrującą. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy osoby te są z tytułu świadczonych usług przewozowych podatnikami podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.e.

Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określonych tym rozporządzeniem. W § 4 r.z.e. określony jest katalog czynności, które ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają, a więc których świadczenie na rzecz osób prywatnych podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Spośród usług do czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania należą, między innymi, usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do r.z.e.) oraz usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami (zob. § 4 pkt 2 lit. a i b r.z.e.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że taksówką jest "samochód służący do przewożenia ludzi lub towarów za opłatą według ustalonej taryfy" (http://sjp.pwn.pl/szukaj/taksówka.html). Samochody wykorzystywane do przewozu osób z wykorzystanie aplikacji mobilnej UBER są według mnie takimi samochodami, co prowadzi do wniosku, że usługi przewozu osób świadczone przez osoby korzystające z aplikacji mobilnej UBER podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, a więc osoby takie muszą posiadać kasę rejestrującą.

Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy osoby te są z tytułu świadczonych usług przewozowych podatnikami podatku od towarów i usług, a więc jeżeli świadczenie przez nie usług przewozu osób ma charakter działalności gospodarczej w rozumieniu VAT (zob. art. 15 ust. 2 u.p.t.u.). W konsekwencji osoby dokonujące incydentalnych przewozów przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej UBER nie muszą moim zdaniem posiadać kasy rejestrującej.

Niestety, granica między incydentalnym a nieincydentalnym świadczeniem usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej UBER jest bardzo nieostra. W konsekwencji decyzja o przyjęciu stanowiska o braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej ze względu na brak statusu podatnika jest ryzykowna.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów