Pytanie

W 2011 r. przekroczyłem obroty małego podatnika. W 2012 r. składałem deklarację VAT-7 miesięcznie. W 2012 r. obroty zmalały i nie przekraczają granicy małego podatnika.
Czy w związku z tym w 2013 r. mogę przejść na rozliczanie kwartalne VAT-7K? Kiedy powinienem złożyć aktualizację VAT-7R?

Odpowiedź

Tak, może Pan w 2013 r. przejść na składanie deklaracji kwartalnych VAT-7K. Aby składać takie deklaracje od I kwartału 2013 r., stosownego zawiadomienia (np. przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego) musi Pan dokonać w terminie 25 lutego 2013 r.

Uzasadnienie

Odpowiedź pragnę rozpocząć od wyjaśnienia, że od 1 stycznia 2009 r. deklaracje kwartalne mogą składać zarówno mali podatnicy, jak i podatnicy niebędący małymi podatnikami. Różnica polega na tym, że składający deklaracje kwartalne podatnicy niebędący małymi podatnikami obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek VAT (w związku z tym składają oni kwartalne deklaracje VAT-7D), do czego nie są obowiązani mali podatnicy składający deklaracje kwartalne (składają oni kwartalne deklaracje VAT-7K).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że wybór kwartalnego składania deklaracji jest możliwy na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przepisu tego wynika, że składanie kwartalnych deklaracji VAT jest możliwe po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa (inaczej ma się rzecz w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu; podatnicy tacy dokonują zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności).

A zatem aby wybrać składanie deklaracji kwartalnych od I kwartału 2013 r., zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego musi Pan dokonać w terminie 25 lutego 2013 r. (wcześniej, bo do 15 stycznia 2013 r. musiałby Pan dokonać zawiadomienia, gdyby chciał Pan od I kwartału 2013 r. rozliczać podatek metodą kasową - zob. art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). Zawiadomieniem takim może być złożone przez Pana przed upływem tego terminu zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R z zaznaczoną informacją o wyborze składania deklaracji VAT za okresy kwartalne.

Możliwości powyższej w żadnym razie nie wyłącza fakt, że w 2012 r. nie miał Pan statusu małego podatnika. Okoliczność taka nie powoduje również, że wybierając składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne będzie Pan obowiązany wpłacać zaliczki na podatek VAT i składać deklaracje VAT-7D. Skoro w 2013 r. ponownie jest Pan małym podatnikiem, wybierając składanie deklaracji kwartalnych będzie Pan obowiązany składać deklaracje VAT-7K bez obowiązku wpłacania zaliczek na VAT.