Wybór zryczałtowanych form opodatkowania przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . W myśl obowiązującej regulacji pielęgniarki i położne osiągające przychody ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem pod warunkiem, że usługi te świadczą w ramach wolnego zawodu. Przesłanką konieczną do uznania usług za wolny zawód jest świadczenie tych usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych.

W odpowiedzi na interpelacje nr 4805/12 wskazano, że pielęgniarki nie mogą korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania jeżeli zawrą umowę o świadczenie usług pielęgniarskich np. z zakładem opieki zdrowotnej, szkołą czy pogotowiem ratunkowym. Wówczas ich dochody będą opodatkowane według 19 proc. stawki podatkowej.

Minister finansów wyjaśnił, że rozszerzenie zakresu zryczałtowanych form opodatkowania na podatników wykonujących wolny zawód, świadczących usługi na podstawie tzw. podkontraktów nie znajduje uzasadnienia. Resort za wystarczające uznaje obowiązujące regulacje, które nie pozbawiają pielęgniarek i położnych możliwości korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)