KE: zmiany w MSR/MSSF czekają na przyjęcie

Kolejne zmiany do MSR oraz nowe MSSF oczekują na rozporządzenie Komisji Europejskiej przyjmujące je do stosowania w ramach „unijnych międzynarodowych standardów rachunkowości”.

Po wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu przez EFRAG, w dniu 1 czerwca 2012 r. ARC (Accounting Regulatory Committee – Komitet Regulacyjny Rachunkowości) przegłosował przyjęcie do stosowania nowych MSR/MSSF: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13, MSR 27 oraz MSR 28, a także poprawek do:

- MSR 12 – poprawka pt. „Podatek odroczony – odzyskiwanie wartości aktywów bazowych”,

- MSSF 1 – poprawka pt. „Wysoka hiperinflacja a usunięcie ustalonych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy”,

- MSSF 7 – poprawka pt. „Ujawnianie – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych”,

- MSR 32 – poprawka pt. „Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych”.

W odniesieniu do nowych MSR/MSSF warto podkreślić, że według ARC standardy te mają obowiązywać w ramach Unii Europejskiej od początku 2014 r. (za wyjątkiem MSSF 13 mającego obowiązywać od początku 2013 r.). Dozwolone ma być natomiast ich wcześniejsze stosowanie. Jeżeli zatem stosowne rozporządzenie Komisji Europejskiej zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę i opublikowane przed 1 stycznia 2013 r., możliwe będzie stosowanie wszystkich wymienionych powyżej MSR/MSSF już w 2013 r., czyli wtedy, kiedy standardy te „wejdą w życie” według terminów określonych oryginalnie przez IASB.

Przemysław Czajor

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.