W związku z planowanymi zmianami w zakresie centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych, resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Projektowane przepisy zakładają, że po wdrożeniu centralizacji zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach, z wyjątkiem Izby Celnej w Krakowie.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy - Prawo celne, karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu celnego lub przekazuje na rachunek bankowy właściwego organu celnego. W projekcie wskazano, że właściwym organem celnym, na rachunek bankowy którego przekazuje się karę pieniężną z tytułu niedokonania zgłoszenia INTRASTAT albo niedokonania korekty zgłoszenia we właściwych terminach, będzie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2015 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego