Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Do firmy A od 5 stycznia 2016 r. na umowę zlecenie zostaną zatrudnione 3 osoby. Pierwsza oświadczyła, iż ma u pracodawcy B umowę o pracę z wynagrodzeniem 1850 zł. Druga, która oświadczyła, iż ma u pracodawcy C umowę zlecenia na kwotę 1950 zł i trzecia, która oświadczyła, iż prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadza obowiązkowe składki od minimalnego wynagrodzenia (nie preferencyjnego).

Jakich dokumentów może wymagać firma A od poszczególnych osób, celem ustalenia prawidłowego zgłoszenia ich do ZUS?

Odpowiedź:

Firma A może wymagać od zleceniobiorcy jakiegokolwiek dokumentu, z którego będzie wynikało, że na tej firmie nie spoczywa obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za tego zleceniobiorcę, np. oświadczenie na piśmie zleceniobiorcy, zaświadczenie zakładu pracy, w którym zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Przepis ten bliżej nie precyzuje o jakiego rodzaju dokumenty chodzi. Należy zatem przyjąć, że może być to zarówno dokument prywatny, jak i dokument urzędowy, z którego będzie wynikał brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za danego ubezpieczonego danego tytułu (tj. przedmiotowy dokument musi zawierać dane niezbędne do ustalenia, że z danego tytułu ubezpieczony nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczeniem emerytalnego i rentowych, gdyż podlega im z innego bądź innych tytułów). Takim dokumentem może być oświadczenie ubezpieczonego złożone na piśmie, z którego na przykład będzie wynikało, że jest on zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy zlecenia i z tego tytułu jego podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za taki dokument może być również uznane zaświadczenie zakładu pracy, w którym ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z którego będzie jednocześnie wynikało, że przedmiotowa umowa gwarantuje mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Piotr Kostrzewa, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 30.12.2015 r.