Odpowiedź:

Przepisy dotyczące funkcjonowania spółek komandytowych nie przewidują instytucji wnoszenia do tego rodzaju spółek sensu stricte „dopłat”. Możliwe są natomiast inne sposoby dokapitalizowania takiej spółki, polegające na dokapitalizowaniu zwrotnym (pożyczki) lub definitywnym (zwiększenia wkładów).

Skutki w podatku dochodowym mogą generować dokapitalizowania zwrotne. Ewentualnemu opodatkowaniu mogą podlegać dochody z odsetek (jeżeli pożyczki będą oprocentowane) oraz tzw. dochody z nieodpłatnych świadczeń. Przy czym jeżeli wysokość nieoprocentowanej pożyczki będzie odpowiadała proporcjonalnie wysokości udziału w zysku spółki, to pożyczka taka nie wygeneruje skutków podatkowych w podatku dochodowym.

Uzasadnienie:

Dopłaty, to w ujęciu cywilistycznym forma dokapitalizowania niektórych spółek, jak choćby spółki z o.o. Kwestie związane z dokonywaniem dopłat do spółki z o.o. zostały uregulowane w przepisach art. 177–179 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

Przepisy k.s.h. nie przewidują analogicznych regulacji, przewidujących dokonywanie dopłat do spółki komandytowej. Z cywilnoprawnego zatem punktu wiedzenia, dokonywanie sensu stricte „dopłat” do spółki komandytowej nie jest możliwe. Mianem dopłat do takiej spółki określa się czasem świadczenia o charakterze pożyczkowym (świadczenia zwrotne), ewentualnie tzw. świadczenia definitywne, skutkujące zwiększeniem wkładów (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1.10.2014 r., IBPBI/2/423-780/14/IŻ).

Jakkolwiek tego rodzaju dopłaty rodzą po stronie spółki określone obowiązki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, to skutki w podatku dochodowym uzależnione będą od charakteru tych dopłat.

W przypadku, gdy będą to pożyczki oprocentowane, odpowiednie skutki podatkowe w podatku dochodowym mogą wystąpić po stronie pożyczkodawców, którzy otrzymali dochody z odsetek. Skoro jednak w analizowanym przypadku jest mowa o „dopłatach”, to domniemywać należy, że w grę wchodzą tu raczej pożyczki nieoprocentowane. W przypadku zaś pożyczek nieoprocentowanych ewentualne skutki mogą wystąpić po stronie spółki pożyczkobiorcy, związane z otrzymaniem tzw. przychodów z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Podatnikami w spółce osobowej są wspólnicy. Wymierne skutki podatkowe wystąpią zatem w takim przypadku po stronie wspólników spółki pożyczkobiorcy. Przy czym zaznaczyć należy, że w przypadku pożyczek nieoprocentowanych, skutki podatkowe mogą wystąpić jedynie wówczas, gdy wysokość pożyczek nie będzie odpowiadała proporcjonalnie wysokości udziału poszczególnych wspólników w zysku spółki. W przypadku bowiem pożyczek udzielanych spółce osobowej przez jej wspólników w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w zysku spółki, przyjmuje się, że pożyczka taka skutkuje dokonywaniem przez wspólników świadczeń na rzecz samych siebie. W związku z tym faktem nie dochodzi tu do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdził to także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w cytowanej wyżej interpretacji indywidualnej z 1.10.2014 r., IBPBI/2/423-780/14/IŻ.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu pieniężnego w postaci tzw. świadczenia definitywnego nie generuje po żadnej ze stron takiego stosunku prawnego przysporzenia skutkującego rozpoznaniem przychodu i dochodu podatkowego. Dokapitalizowanie takie zatem również nie wywoła w podatku dochodowym żadnych skutków.

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 30.05.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów