Odpowiedź:

Przekazanie nagrody pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a więc z tego tytułu na podatniku nie ciążą żadne obowiązki w zakresie VAT.
Przekazanie nagrody w formie wycieczki zagranicznej, co do zasady, stanowi czynność opodatkowaną VAT, chyba że podatnik potrafi wykazać związek przekazywania wycieczek zagranicznych wybranym uczestnikom programu lojalnościowego z jego działalnością gospodarczą.
Natomiast przekazanie nagrody rzeczowej stanowi, co do zasady, czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, o ile przy nabyciu przekazanych nagród rzeczowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Odliczenie VAT naliczonego służy przy nabyciu towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Z kolei art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Zasadą określoną w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. jest, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Zatem, gdy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT, co do zasady, przy nabyciu towarów i usług służących wykonaniu takiej czynności podatnikowi służy odliczenie VAT naliczonego.
W sytuacji opisanej w pytaniu w ramach programu lojalnościowego przewidziano, oprócz nagród pieniężnych, również nagrody w formie wycieczek zagranicznych i nagród rzeczowych.
O ile przekazanie nagrody pieniężnej nie mieści się ani w dyspozycji art. 7 ust. 2 pkt 2 ani art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., a więc nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, to już przekazanie nagrody w formie wycieczki zagranicznej może być traktowane jako nieodpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., o ile nie służy ono celom działalności gospodarczej podatnika.
Jeśli podatnik potrafi wykazać związek przekazywania wycieczek zagranicznych wybranym uczestnikom programu lojalnościowego z jego działalnością gospodarczą, nieodpłatne przekazanie takich wycieczek nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.
Natomiast przekazanie nagrody rzeczowej traktowane jest jako nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., o ile przy nabyciu przekazanych nagród rzeczowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.
W przypadku przekazania nagród rzeczowych istotne znaczenie mają też uregulowania art. 7 ust. 3 i 4 u.p.t.u. stanowiące, że opodatkowania nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 4.11.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami