Odpowiedź:

Jeżeli w przedstawionej sytuacji dochodzi do podlegających opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, konieczne jest ewidencjonowanie tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej. Ewidencjonowanie tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej nie jest natomiast konieczne w przypadkach, gdy karty USB są przekazywane innym podmiotom niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolnicy ryczałtowi.

Uzasadnienie:

W § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.  z 2016 r. poz. 2177) – dalej r.z.e., wymienione są czynności, w stosunku do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Są to zatem czynności, które – o ile dokonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych – podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (z zastrzeżeniem nieistotnych w omawianej sytuacji wyjątków).

Do czynności tych należą, między innymi, dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (zob. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l r.z.e.). W konsekwencji dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych nie korzystają ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego podlegające opodatkowaniu VAT czynności nieodpłatne (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do r.z.e.).

Powoduje to, że jeżeli w przedstawionej sytuacji dochodzi do podlegających opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych (a więc jeżeli nie ma zastosowania art. 7 ust. 3 u.p.t.u. wyłączający opodatkowanie, między innymi, przekazywanych prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika), konieczne jest ewidencjonowanie tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej. Ewidencjonowanie tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej nie jest natomiast konieczne w przypadkach, gdy karty USB są przekazywane innym podmiotom niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolnicy ryczałtowi (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Tomasz Krywan

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów