Dokonałem zakupu samochodu ciężarowego (pomoc drogowa) na drugim końcu Polski. Żeby dojechać do firmy, musiałem zatankować paliwo. Samochód musiał zostać wyposażony w odpowiednie elementy, aby przejść badanie techniczne, które zostało przeprowadzony w 3 dni od daty zakupu.
Czy mogę przyjąć datę zakupu (samochód sprawny technicznie) jako datę wprowadzenia tego samochodu do ewidencji środków trwałych?
Czy tą datą może być dopiero data przeprowadzonego badania technicznego, czy też data rejestracji?
Jeżeli ma to być któraś z późniejszych dat, to czy mogę koszt paliwa uznać jako koszt uzyskania przychodu?

Bezpieczniejsze jest w przedstawionej sytuacji przyjęcie, że przedmiotowy samochód mógł zostać przekazany do używania jako środek trwały w dniu przeprowadzania badania technicznego. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Amortyzacji podlegają, m.in., środki trwałe (zob. art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm.). Nie wszystkie jednak rzeczowe składniki majątku podatnika są środkami trwałymi. Jednym z warunków jest, aby były one kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

W konsekwencji, należy odpowiedzieć na pytanie, czy nabyty przez Państwa samochód ciężarowy był kompletny i zdatny do użytku w dniu jego zakupu. Jeżeli tak, możliwe było jego przekazanie do używania jako środek trwały w dniu zakupu (co oznacza, że wydatki poniesione po dokonaniu zakupu, które nie stanowiły ulepszenia tego samochodu, mogły zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio; dotyczy to również zakupu paliwa, które zostało nabyte po zakupie samochodu w celu dojechania nim do firmy). Jeżeli nie, przekazanie go do używania jako środek trwały było możliwe dopiero w dniu, w którym stał się on kompletny i zdatny do użytku jako środek trwały (co oznacza, że wszelkie wydatki poniesione przed tym dniem powiększają wartość początkową tego samochodu jako środka trwałego; dotyczy to również zakupu paliwa, które zostało nabyte po zakupie samochodu w celu dojechania nim do firmy).
W przedstawionej sytuacji – jak wynika z treści pytania – konieczne było wyposażenie samochodu w dodatkowe elementy, aby mógł on przejść badanie techniczne. Wówczas bezpieczniejsze wydaje się przyjęcie, że samochód stał się kompletny i zdatny do użytku jako środek trwały w dniu przejścia badania technicznego (a więc, że najwcześniej w dniu przeprowadzenia tego badania mógł on zostać przekazany do używania jako środek trwały). Jeżeli jednak mimo braku pewnych elementów przedmiotowy samochód mógł być używany jako pomoc drogowa w dniu zakupu, można było pokusić się o uznanie go za środek trwały w dniu zakupu (jest to jednak rozwiązanie obarczone pewnym ryzykiem podatkowym).

Z pewnością natomiast nie było potrzeby z czekaniem na przekazanie przedmiotowego samochodu do używania jako środek trwały do dnia jego przerejestrowania. Jest to bowiem samochód używany, a zatem mógł być on używany przez Państwo przed dniem przerejestrowania go (brak jego przerejestrowania nie wpływało na jego kompletność i zdatność do używania jako środek trwały).