Odpowiedź:

Opisana dokumentacja może w mojej ocenie stanowić wartość niematerialną i prawną, lecz nie jako koszty zakończonych prac rozwojowych.
Amortyzacja tego składnika majątku może być ewidencjonowana w sposób typowy, czyli przykładowo zapisem:
Wn konto 408 Amortyzacja
Ma konto 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – dalej u.o.r. – przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 2 u.o.r. koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Z powyższych przepisów wynika, że koszty zakończonych prac rozwojowych mogą powstać tylko w wyniku prac prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby. Z kolei z treści pytania wynika, że spółka zleciła opracowanie dokumentacji innemu podmiotowi, zatem nie mamy tu do czynienia z pracami rozwojowymi prowadzonymi przez spółkę.

Michał Topulniak, redaktor publikacji Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 16.09.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów