Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:
Spółka nabyła nieruchomość celem dalszej odsprzedaży z zyskiem. Na dzień 31.12.2017 r. wpłacono 20% zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Umowa przyrzeczona ma być zawarta do 31.12.2019 r. Spółka poniosła w 2017 r. wydatki m.in. na rozbiórkę budynków, wyczyszczenia terenu itd. W 2017 r. spółka nie osiągnęła przychodów. W przedmiocie działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości.
Jak należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zaliczki wpłacone na poczet zakupu nieruchomości? Czy należy zaprezentować w pozycji zapasów "Zaliczki na dostawy i usługi" poniesione wydatki związane z porządkowaniem nieruchomości, która ma być odsprzedana (na tą chwilę w 2019 r.)?

Odpowiedź

Zaliczkę na nieruchomości inwestycyjne można wykazać w sprawozdaniu w pozycji "Zaliczki na środki trwałe w budowie" lub w pozycji "Nieruchomości" w inwestycjach.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera odrębnej pozycji "Zaliczki na nieruchomości inwestycyjne" – a do takich należy zaliczyć, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości czy też pożytków z najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego.
Zaliczkę na nieruchomości inwestycyjne można wykazać w sprawozdaniu w pozycji "Zaliczki na środki trwałe w budowie" lub w pozycji "Nieruchomości" w inwestycjach – w obu przypadkach należy stosowne wyjaśnienie zawrzeć w informacji dodatkowej.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów