Pytanie

Wspólnota Mieszkaniowa za rok obrachunkowy poniosła stratę - koszty zarządu przekroczyły wpływy z zaliczek określonych uchwałą członków Wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa w trakcie roku uzyskała odsetki od lokaty, które nie są zwolnione z podatku dochodowego.
Czy należy je zaprezentować w rozliczeniu rocznym CIT-8?
Jeśli tak, to w jakiej pozycji deklaracji?

Odpowiedź

Tak, przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wspólnota zajmuje się gospodarką zasobami mieszkaniowymi stosuje zwolnienie ukonstytuowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak jednak wynika z treści pytania, w poprzednim roku wspólnota rozpoznała nie dochód a stratę. Jednocześnie wspólnota uzyskała przychody, które z uwagi na swoje źródło (inne niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) nie uprawniają do zastosowania zwolnienia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych stosujący zwolnienie przedmiotowe mają obowiązek wykazywać w deklaracji CIT-8 zarówno przychody i koszty z działalności opodatkowane jak i zwolnionej (co potwierdzone zostało m.in. w piśmie ministerstwa finansów z 6 października 2002 r., PB3-MD-8214-172/2002, wyrok NSA z 20 maja 2011 r., II FSK 80/10).

Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. strata z działalności zwolnione nie może kompensować dochodu z działalności opodatkowanej. Jednymi słowy, nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej (zwolnionej od podatku dochodowego), a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.
W takim przypadku podatnik wykazuje w pozycji 27 deklaracji CIT-8 cały przychód osiągnięty na terytorium kraju (łącznie ze zwolnionym) a w pozycji 31 wszystkie koszty podatkowe (łącznie z tymi, które służą do wyznaczania dochodu zwolnionego od podatku).

Jednocześnie strata z działalności mieszkaniowej (zwolnionej) winna być wykazana w pozycji 37 deklaracji CIT-8. Co pozwoli uniknąć sytuacji, której strata taka zlikwiduje dochód do opodatkowania z pozostałej działalności.