W czerwcu wystawiliśmy korektę do faktury zaliczkowej. Nabywca, mimo naszych telefonów, nie odesłał nam na czas faktury. Faktura dotarła do nas dnia 20 października.
W jakim okresie (deklaracji) należy zmniejszyć podatek należny od tej dostawy?
Co w przypadku, gdy faktura korygująca wystawiona w czerwcu zostanie odesłana listem priorytetowym w październiku z potwierdzoną datą czerwcową?

Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi jest niemożliwe, gdyż w treści pytania nie została wskazana przyczyna wystawienia faktury korygującej. Jeżeli pytanie dotyczy faktury korygującej należącej do faktur korygujących wymagających dla rozliczenia potwierdzenia odbioru, korektę tę należy rozliczyć przez uwzględnienie w deklaracji VAT-7 za październik lub deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał.
Z punktu widzenia rozliczania przez sprzedawców na gruncie VAT faktury korygujące dzielą się – zależnie od przyczyny ich wystawienia – na cztery grupy. Niestety, z treści pytania nie wynika przyczyna wystawienia faktury korygującej, o której mowa, co uniemożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi.
Zakładając, że przedmiotowa faktura korygująca należy do faktur korygujących rozliczanych na zasadach określonych przepisami art. 29 ust. 4a-4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. (i przyjmując, że przepisy te są zgodne z przepisami unijnymi; zdania w tej kwestii są podzielone), np. jest to faktura korygująca dokumentująca zwrot zaliczki, wyjaśnić pragnę, że faktury korygujące należące do tej grupy rozliczane są przez uwzględnienie:
1) w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą, albo
2) w deklaracji za okres rozliczeniowy otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Rozliczanie faktur korygujących należących do powyższej grupy w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą, jest możliwe, jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W przedstawionej sytuacji nabywca otrzymał zapewne fakturę korygującą w czerwcu, a zatem otrzymanie tej faktury korygującej w październiku nastąpiło długo po upływie powyższego terminu. Oznacza to, że wystawioną fakturę korygującą – nadal zakładając, że chodzi o fakturę korygującą rozliczaną na zasadach określonych przepisami art. 29 ust. 4a-4c u.p.t.u. – należy rozliczyć przez uwzględnienie w deklaracji VAT za okres otrzymania od nabywcy potwierdzonej faktury korygującej, a więc w deklaracji VAT-7 za październik lub deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał.
Analogicznie rzecz się ma w przypadku, jeżeli w październiku otrzymaliście Państwo potwierdzoną fakturę korygującą, z której wynika czerwcowa data potwierdzenia. Także taką fakturę należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 za październik lub deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał (skoro potwierdzona faktura korygująca albo potwierdzenie jej odbioru nie dotarło do Państwa do 25 lipca).