Razem z mężem jesteśmy właścicielami lokali użytkowych, które wynajmujemy. Wynajem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. W przypadku naszej śmierci dzieci dziedziczą te lokale.
Jakie podatki będą związane z tym spadkiem? Czy będą to duże sumy?

Nabycie w drodze spadku, o którym mowa w pytaniu będzie wolne od podatku od spadków i darowizn po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków.
Zgodnie z przepisami art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1998 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d., od podatku tego zwolniono nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego -w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
A zatem zwolnieniem objęto m.in. nabycie w drodze spadku przez dzieci po rodzicach.

Jeśli jednak nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wspomnianego terminu, zwolnienie to stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu (art. 4a ust. 2 u.p.s.d.).
W przypadku, gdy wspomniane warunki nie zostaną spełnione, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Wówczas opodatkowaniu będzie podlegało nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.).

Warto pamiętać, że obowiązek wspomnianego wyżej zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł lub
2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.