Odpowiedź:
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dyskonto od wykupu obligacji, a pod pojęciem dyskonta rozumie się różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia obligacji w drodze spadku lub darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tej obligacji.
Zatem dyskonto obliczane jest dla wykupu konkretnej obligacji, a nie dla wielu transakcji wykupu różnych obligacji dokonanych w danym okresie sprawozdawczym.
Jeśli przy wykupie danej obligacji nie powstanie dyskonto, nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dyskonto od papierów wartościowych, przy czym wg definicji art. 5a pkt 11 i 12 u.p.d.o.f. pod pojęciem dyskonta rozumie się różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia obligacji w drodze spadku lub darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tej obligacji.
Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, co do zasady, z dyskonta od obligacji.
Na mocy art. 30a ust. 4 u.p.d.o.f., jeżeli nie jest możliwa identyfikacja wykupywanych obligacji, przyjmuje się, że kolejno są to obligacje począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO).
Przepis art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. stanowi, że płatnicy, co do zasady, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f.
Z definicji art. 5a pkt 12 u.p.d.o.f. wynika, że dyskonto obliczane jest dla wykupu konkretnej obligacji, a nie dla wykupu obligacji dokonanej w danym okresie sprawozdawczym.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 28.04.2015 r.