Odpowiedź:
W przeważającej mierze organy podatkowe stoją na stanowisku, iż w takim przypadku dochodzi do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych. Podatek został już potrącony przez dom maklerski. Nie ma potrzeby dokonania ponownego opodatkowania. Każdy ze wspólników powinien wykazać kwotę uzyskanego przychodu w swoim zeznaniu rocznym PIT-38. To, czy kwota odsetek po potrąceniu podatku zostanie wypłacona wspólnikom zależy od decyzji wspólników.
Uzasadnienie:
Z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są m.in. odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. wskazuje natomiast, że przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem ww. środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Na podstawie powyższych regulacji organy podatkowe stoją na stanowisku, iż przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym np. rachunkach brokerskich), czy odsetki od obligacji, stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych.
Z tego też względu, w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., potrącony został 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podatnikami spółki osobowej (w tym komandytowej) są jej wspólnicy. Przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. z  kapitałów pieniężnych, powinien być zatem zakwalifikowany proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki. Od przychodu tego został już potrącony podatek, tak więc nie ma już potrzeby dokonania ponownego opodatkowania. Każdy ze wspólników powinien wykazać jednak kwotę uzyskanego przychodu w zeznaniu rocznym PIT-38. To, czy kwota odsetek po potrąceniu podatku zostanie wypłacona wspólnikom zależy od decyzji wspólników.
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw,
autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 2 marca 2015 r.