Pracownik spółki, będąc w delegacji służbowej spał w hotelu w Hongkongu oraz przemieszczał się komunikacją miejską i taksówkami. Po powrocie przedstawił rachunek za hotel wystawiony przez podmiot z Hongkongu oraz paragony dokumentujące usługi transportu. Zaksięgowaliśmy te dokumenty, wykazując je jako import usług. Wystawiliśmy więc fakturę wewnętrzną, w wyniku której zostaje naliczony VAT naliczony i należny.
Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury?

Miejscem opodatkowania przedmiotowych usług hotelowych jest Hongkong, a zatem polski podatnik nie powinien rozpoznać importu usług.
Zakładam, że przedmiotowa delegacja miała miejsce w roku 2010. Zatem odpowiedzi na przedmiotowe pytanie udzielę mając na uwadze stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 r.
W myśl art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Należy zatem uznać, że miejscem opodatkowania przedmiotowych usług hotelowych jest Hongkong, a zatem polski podatnik nie powinien rozpoznać importu usług. Mając na uwadze zasadę terytorialności, przedmiotowe usługi hotelowe nie podlegają u.p.t.u. Zatem w ich przypadku nie może być mowy ani o podatku należnym, ani naliczonym.
Nie jestem natomiast w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące usług transportowych, bowiem nie wskazano dokładnie o jakiego typu usługi transportowe chodzi. Pamiętać jednak należy, że co do zasady z dokumentu potwierdzającego nabycie np. usługi transportowej, musi wynikać, kto jest jej nabywcą. Wyjątkiem są tylko bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:
a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
b) numer i datę wystawienia biletu,
c) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
d) kwotę należności wraz z podatkiem
- które na gruncie u.p.t.u. traktowane są na równi z fakturą.