Jak twierdzi autorka, zarządzanie podatkami powinno zaistnieć w świadomości każdej osoby, która płaci podatki: przedsiębiorcy oraz osoby czerpiącej dochody z innych źródeł. Z pewnością, istnieje w świadomości przedsiębiorców, którzy co do zasady dążą do maksymalizacji zysku. Temu z kolei służy minimalizacja kosztów i obciążeń, do których, zalicza się podatki. Ważne jest jednak, aby nie tylko przedsiębiorcy wykazywali aktywność w procesie optymalizacji opodatkowania. Ustawodawca skierował wiele instrumentów podatkowych pozwalających zminimalizować wysokość płaconych podatków do osób fizycznych osiągających dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście czy z najmu. takie osoby mogą więc także optymalizować swoje obciążenia, i to nie tylko w zakresie podatków dochodowych, ale również w podatku od towarów i usług.

Publikacja została podzielona na dwie części: w pierwszej zawarto zagadnienia dotyczące zarządzania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w drugiej zaprezentowano instrumenty zarządzania podatkami skierowane do osób fizycznych będących przedsiębiorcami. Zwrócono uwagę na zarządzanie podatkami w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Pominięto zaś kwestie innych podatków (np. podatku od nieruchomości czy też podatku od spadków i darowizn).

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w publikacji przykładami i konkretnymi schematami postępowania w analizowanych sytuacjach, a także bogatym wyborem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów, poglądami doktryny, jak również planowanymi zmiany przepisów podatkowych.

Książka Joanny Szlęzak-Matusewicz „Zarządzanie podatkami osób fizycznych” dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo>>>

Joanna Szlęzak-Matusewicz - doktor nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także podyplomowego studium podatkowego SGH; posiada uprawnienia doradcy podatkowego; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych