Odpowiedź

Wykonanie terenów zielonych z wygrodzeniem krawężnikiem drogowym powinno zwiększać wartość dotychczasowego placu utwardzonego asfaltem. Dotyczy to także kosztów rozbiórki placu celem powiększenia placu zieleni.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Z kolei w myśl art. 16g ust. 16 u.p.d.o.p. w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

Skoro zatem podatnik amortyzuje plac, nakłady poniesione na ten plac (w tym na zrobienie terenu zielonego i wygrodzenie krawężnikiem) powinny powiększać wartość początkową placu. Dotyczy to także kosztów rozbiórki części placu – są to bowiem nakłady na jego modernizację. Jednocześnie trudno jest w tym przypadku mówić o odłączeniu części składowej środka trwałego. Żaden kawałek placu nie został odłączony, tylko zmienił się jego sposób zagospodarowania. Była to zatem modernizacja, a więc podatnik powinien koszty rozbiórki zaliczyć do wartości początkowej. Skoro zaś nie doszło do odłączenia części środka trwałego, podatnik nie powinien pomniejszać tej wartości.

Autor odpowiedzi: Paweł Ziółkowski
Odpowiedzi udzielono: 18.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów