W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Podatnik zamierzał jednak przekształcić działalność w jednoosobową spółkę z o.o., miał jednak wątpliwości co do konsekwencji podatkowych przekształcenia, które należało przeprowadzić zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Jednak fiskus odmówił podatnikowi wydania interpretacji, argumentując tym, że podatnik nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i nie mógł być stroną postępowania. Podatnikowi nie przysługiwał także status "innego podmiotu" w rozumieniu art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ w świetle tego przepisu, legitymacja do wystąpienia z wnioskiem przysługuje wyłącznie podmiotom, które mają zamiar utworzyć spółkę, oddział lub przedstawicielstwo. Utworzenia spółki nie można natomiast utożsamiać z przekształceniem przeprowadzonym w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem sporu była więc możliwość wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego, a także podatku od towarów i usług z wniosku osoby fizycznej, która zamierza "przekształcić" dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd nie zgodził się z fiskusem. Zdaniem sądu pojęcia "utworzenie" nie zdefiniowano w Ordynacji podatkowej, a jego językowe brzmienie, rozpatrywane w kontekście art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej znaczy tyle co nadanie bytu prawnego podmiotowi, który wcześniej nie istniał. Nie można przy tym poprzestać, tak jak uczynił to fiskus, na prostym stwierdzeniu, że instytucja unormowana w art. 5841-58413 k.s.h., tylko z uwagi na nazywanie jej w tych przepisach "przekształceniem", nie prowadzi do powstania nowego podmiotu. Według sądu w wyniku przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem prawa, tymczasem nie ulega wątpliwości, że przekształcenie przedsiębiorcy, o którym jest mowa w art. 5841 k.s.h., prowadzi do utworzenia spółki prawa handlowego, która wcześniej nie istniała.

Dlatego należał przyjąć, że "przekształcenie", o którym jest mowa w art. 5841 k.s.h., odpowiada pojęciu "utworzenia", którym posłużono się w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrok NSA z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2630/12

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa