Pytanie

Czy interpretacje indywidualne wydane przed 15 lipca 2016 r. nadal chronią podatnika, wobec zmian jakie weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.?

Odpowiedź

Jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 1 stycznia 2017 r., to wówczas interpretacja indywidualna (wydana kiedykolwiek – także przed wejściem w życie tych przepisów) nie chroni przed wydaniem wobec podatnika decyzji opartej o klauzulę zwalczania unikania opodatkowania.

Uzasadnienie

Jak rozumiem chodzi o regulacje zawarte w ustawie z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W ramach tej ustawy dodano do ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.".

W związku z wejściem tej zmiany w życie, przepis art. 14na ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma zastosowanie również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

Powyższe oznacza, iż jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 1 stycznia 2017 r., to wówczas interpretacja indywidualna (wydana kiedykolwiek – także przed wejściem w życie tych przepisów) nie chroni przed wydaniem wobec podatnika decyzji opartej o klauzulę zwalczania unikania opodatkowania.

Cóż – taka jest widać praktyczna realizacja zasady "wszystko co nie jest przedsiębiorcom zakazane, jest dozwolone". Szkoda tylko, że rząd nie ma tyle odwagi, aby powiedzieć wprost – ZAKAZANE JEST PŁACENIE PODATKÓW W WYSOKOŚCI NIŻSZEJ NIŻ MAKSYMALNA MOŻLIWA W DANYM PRZYPADKU.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów