W przedmiotowej sprawie podatnik wybudował urządzenie wodociągowo–kanalizacyjne wchodzące w skład magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do gminy, z którą następnie zawarł umowę odpłatnego przejęcia wybudowanego urządzenia. Rozstrzygnięcia wymagała kwalifikacja prawna powstałego przychodu.

Według podatnika otrzymane wynagrodzenie nie stanowi przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu, ponieważ od wybudowania urządzenia upłynęło już pięć lat, a wynagrodzenie stanowi tylko zwrot poniesionych kosztów, gdyż koszt budowy takich urządzeń obciąża właściciela sieci, czyli gminę.

Zdaniem organu podatkowego zwrot nakładów na wybudowanie urządzeń wodociągowo–kanalizacyjnych stanowi jednak przychód, z tzw. innych źródeł, który po pomniejszeniu o udokumentowane koszty, to jest wydatki związane z jego wybudowaniem, podlega opodatkowaniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu skoro w wyniku zawarcia umowy z gminą podatnik otrzymał od niej wynagrodzenie za przekazane urządzenie, oznacza to, że otrzymał pieniądze, względnie, że pieniądze te postawiono do jego dyspozycji. Niewątpliwie uzyskał zatem przychód podatkowy, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT .

W kwestii zakwalifikowania tego przychodu do odpowiedniego źródła sąd przyjął, że skoro po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako "innej rzeczy" w rozumieniu ustawy o PIT, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT (przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy). Nie ma zatem podstaw do kwalifikowania takiego przychodu, jako przychodu z innego źródła.

O ile więc podatnik spełniał warunki zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT to wynagrodzenie z tytułu przekazania urządzenia może nie podlegać opodatkowaniu.

Wyrok NSA z 24 października 2012 r., II FSK 421/11