Obowiązki inkasenta reguluje art. 9 Ordynacji podatkowej. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 47 § 4a o.p. terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. Inkasent jest uprawniony do poboru podatku do ostatniego dnia terminu płatności podatku.

Po upływie terminu płatności podatku powstaje zaległość podatkowa, a tym samym dopuszczalność przekazania przez podatnika należności podatkowej inkasentowi wygasa z upływem ostatniego dnia, w którym podatnik powinien tę należność uregulować.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł