Od 1 stycznia obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, które zostały zmienione pod kątem nowych regulacji w zakresie identyfikatora podatkowego oraz kompletności przekazywania danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych ( Dz. U. Nr 298, poz. 1765) podyktowane było koniecznością dostosowania obowiązujących wzorów do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Od dnia 1 września identyfikatorem podatkowym dla podatników objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL.

Zmiany we wzorach wynikają również z przekazywania danych ewidencyjnych z rejestru PESEL do Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Wzory zgłoszeń oraz załączników, które stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),

2) zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),

3) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3),

4) informacja o rachunkach (NIP-B) - załączniki do zgłoszenia NIP-2 i NIP-7,

5) informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C) - załączniki do zgłoszenia NIP-2 i NIP-7,

6) informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegającego obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A),

7) informacja o wspólnikach lub spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) - załącznik do zgłoszenia NIP-2.

Katarzyna Bogucka