Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2011 r. wzrósł o 20,1 proc. licząc rok do roku i wyniósł 22 mld zł - podał w poniedziałek GUS.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 26,4 mld zł i był wyższy o 25,8 proc. niż rok wcześniej.

"Poprawie uległ również wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 1,4 mld zł do 1,8 mld zł). W zakresie operacji finansowych zanotowano zarówno spadek przychodów (o 25,8 proc.), jak i kosztów (o 10,8 proc.). Wynik na operacjach finansowych ukształtował się na poziomie minus 1,0 mld zł wobec 0,4 mld zł przed rokiem" - napisano w komunikacie.

Zysk wzrósł o 14,0 proc., a strata netto obniżyła się o 1,1 proc. Zysk wykazało 61,6 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 60,2 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 77,6 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 77,0 proc. przed rokiem).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 44,2 proc. wykazało w I kwartale 2011 roku sprzedaż na eksport wobec 44,5 proc. rok wcześniej. Poziom sprzedaży eksportowej był o 22,7 proc. wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów wzrósł z 20,1 proc. do 21,9 proc. Spośród jednostek eksportujących zysk wykazało 69,2 proc. przedsiębiorstw wobec 65,5 proc. przed rokiem. (PAP)