"(...) Należałoby wziąć pod uwagę nowy system rachunków narodowych i regionalnych (ESA2010), który stosuje się po raz pierwszy do danych, które będą przekazywane począwszy od dnia 1 września 2014 roku. W porównaniu z dotychczasowymi standardami ESA95, standardy ESA2010 zawierają istotne nowe ustalenia odnoszące się do kwestii zobowiązań emerytalnych" - napisano.

"Zgodnie z ESA2010 przejęcie jednorazowej wpłaty (aktywów) przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, którym towarzyszy przejście zobowiązań emerytalnych, nie będzie operacją, która wpłynie na poprawę salda sektora w danych roku. Zatem środki przekazane do I filaru będą traktowane jako zaliczka na poczet składek na ubezpieczenie społeczne, a nie składki na ubezpieczenie społeczne" - dodano.

"Z przepisu tego wynika, że transakcja nie powinna wpływać na zmniejszenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych" - uważają przedstawiciele GUS.

Autorzy projektu w uzasadnieniu do niego przyznają, że wejście w życie ESA2010 będzie neutralne z punktu widzenia wpływu zmian w systemie emerytalnym na dług sektora general government.

"W przypadku wyniku sektora general government transakcja przejęcia aktywów w zamian za przyszłe zobowiązania emerytalne zarejestrowana zostanie, zgodnie z zasadami ESA’95, jako dochód (pozytywny wpływ na wynik). Wg zasad ESA2010 tego typu transakcje rejestruje się, co do zasady, w rachunkach finansowych, bez wpływu na wynik sektora" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianach w OFE.

Jednocześnie w dokumencie zwraca się uwagę, że dotychczas na forum Eurostatu nie uzgodniono w tym zakresie zapisów "Podręcznika Deficytu i Długu Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych".

W liście do komisarza UE ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehna, Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2014 roku, po zmianach w OFE, nadwyżka w sektorze general government ma wynieść 4,5 proc. PKB.

bg/ ana/ mki/