Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Celem nowelizacji jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia pomocowego do dnia 30 czerwca 2014 roku. Możliwość przedłużenia wynika z faktu, iż Komisja Europejska wydłużyła okres obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. UE C 209 z 23.07.2013, s. 1).

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły udzielać zwolnień z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych po 31 grudnia 2013 roku.