W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z o.o., której założycielem i jedynym udziałowcem jest gmina. Spółka została utworzona, aby realizować zadania gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Pomiędzy gminą a spółką dochodzi do szeregu transakcji głównie w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków, ale także prowadzenie akcji „zima” na wszystkich drogach i placach gminy, wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie całej gminy. Poza tym gmina zawiera ze spółką umowy na remonty dróg na terenie gminy, wykonanie odcinków kanalizacji, zamontowanie flag na święta państwowe, remont lokali gminnych, zarządzanie cmentarzem, zarządzanie mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi, uzupełnienie znaków drogowych czy naprawę oraz remont przystanków autobusowych.

Spółka zapytała fiskusa, czy realizując zadania własne gminy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Sama uważa, że nie, ponieważ większość zadań jest wykonywanych zgodnie z uchwałami rady miejskiej. A jak wskazała zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1186), przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Fiskus się nie zgodził. Zdaniem organu, spółkę oraz gminę należy uznać za podmioty powiązane. Skoro zaś wartość transakcji zawieranych przez spółkę z gminą przekraczają kwoty określone, w art. 9a ust 2 pkt 2 ustawy o CIT, to spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. I nie zwalnia ją z tego obowiązku powołane przez spółkę rozporządzenie. Wspomniany akt prawny, a zwłaszcza powołany przez spółkę § 1 ust. 4 rozporządzenia, daje możliwość niezaliczania do limitów określonych w CIT tych transakcji, których ceny są regulowane ustawowo. Jeżeli zatem ceny ukształtowane zostały „odgórnie” poprzez ustawowe unormowanie, w takim wypadku nie może dojść do ich zaniżania, a tym samym wpływania na podstawę opodatkowania. W tym zakresie stanowisko spółki jest prawidłowe. Spółka jednak świadczy na rzecz gminy także inne usługi, których ceny nie zostały określone ustawowo. W tym zakresie fiskus uznał już stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-57/15/MM, LEX nr 271308

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł