W przedmiotowej sprawie gmina, podatnik VAT w ramach długoterminowego programu inwestycyjnego przygotowała na swoim terenie pewien obszar gruntów, który został uzbrojony i przygotowany pod lokalizację inwestycji przemysłowych. Część obszaru została już sprzedana inwestorom, a pozostała część stanowi ofertę gminy dla potencjalnych inwestorów. Gmina dokonała nakładów na budowę rowów melioracyjnych, planuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi i rurociągiem. Wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały na celu uatrakcyjnienie terenów zarówno dla obecnie działających, jak i przyszłych inwestorów oraz zapewnienie stosowanej infrastruktury umożliwiającej lokowanie na tych terenach zakładów produkcyjnych.

Zdaniem gminy nakłady na budowę rowów melioracyjnych oraz planowanej inwestycji dotyczącej odwodnienia terenów przeznaczonych pod inwestycje mają bezpośredni związek z dokonywanymi przez nią opodatkowanymi VAT dostawami nieruchomość. Gmina wskazała, że jedynym celem tych inwestycji miało być przygotowanie nieruchomości pod nowe inwestycje, a także uatrakcyjnienie terenów wytyczonego obszaru.

Fiskus stanowisko gminy uznał za nieprawidłowe i wskazał, że w stosunku do kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową rowów melioracyjnych oraz inwestycji polegającej na odwodnieniu wydzielonego obszaru wykonanie tych prac należy do zadań własnych gminy. Tym samym gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami nieruchomości, ponieważ efekty tych prac nie służyły i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd rację przyznał gminie wskazując, że mimo iż wydatki poniesione na melioracje oraz odwodnienie wyznaczonego obszaru wykonywać będzie, jako zadania własne, nie przesądza w kwestii możliwości odliczenia wydatków poniesionych na budowę spornych urządzeń. Zasadnicze znaczenie w tym względzie mieć będzie związek spornych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

Jeśli zatem, zgodnie z wnioskiem o wydanie interpretacji, inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały na celu uatrakcyjnienie terenów zarówno dla obecnie działających, jak i przyszłych inwestorów oraz zapewnienie stosowanej infrastruktury umożliwiającej lokowanie na tych terenach zakładów produkcyjnych – to działania te niewątpliwie są (będą) związane z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi, jakimi będzie sprzedaż działek tam ulokowanych. Dlatego, według sądu, stwierdzić należy, że gminie przysługuje prawo do odliczenia spornych wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości pod nowe inwestycje, a także uatrakcyjnienie terenów.

Wyrok NSA z 22 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 758/13

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego