W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się gmina, która w ramach dotacji unijnych uzbroiła wolne tereny inwestycyjne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowana została inwestycja, przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, zapewnienie korzystnych warunków dla lokalizowania działalności gospodarczej przez potencjalnych przedsiębiorców. Po zakończeniu realizacji projektu gmina zamierza sprzedać te tereny inwestorom chcącym zlokalizować swoją firmę na terenie miasta, z wyłączeniem infrastruktury powstałej w ramach projektu. Powstałe w ramach inwestycji uzbrojenie pozostaje własnością gminy.

To gmina ponosić będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją oraz bieżącym utrzymaniem wybudowanej infrastruktury. Powstałą infrastrukturę przekaże jednak w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu. Przekazanie odbyłoby się albo na podstawie decyzji administracyjnej jednostce organizacyjnej miasta posiadającej oddzielną podmiotowość podatkową albo na podstawie otwartego przetargu nieograniczonego operatorowi zewnętrznemu. Nowo wybrany operator wyłoni później dostawców niezbędnych mediów, którym już odpłatnie przekaże sieci przesyłowe. Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenia generującego podatek należny.

Gmina zapytała fiskusa, czy przysługuje jej możliwość odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu, w tym podatku związanego z budową sieci wodociągowej, transformatorowej i sanitarnej.

Sama gmina uważa, że takie prawo nie będzie jej przysługiwało, gdyż nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tą infrastrukturą. Przedmiotem sprzedaży, a więc działalności opodatkowanej podatkiem VAT będzie działka położona w obszarze inwestycji, nie zaś wybudowana infrastruktura, która pozostaje własnością gminy. Wybudowanie infrastruktury w ramach realizacji opisanej inwestycji przyczynia się do wzrostu wartości i zainteresowania gruntami, nie ma jednak bezpośredniego związku z planowaną sprzedażą, stąd, zdaniem Gminy, brak jest prawa do odliczenia podatku VAT.

Infrastruktura drogowa, oświetlenie uliczne, jak również powstała sieć przesyłowa nie będzie generować dla gminy żadnych przychodów. Opłaty stanowiące przychód (opłaty za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, za energię elektryczną) będą pobierane przez podmioty zewnętrzne wybrane w ramach przetargu przez operatora zarządzającego infrastrukturą.

Fiskus się zgodził. Zdaniem organu, system odliczenia nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. A gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r., sygn. IBPP3/4512-445/15/EJ, LEX nr 273685

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT w gminach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł